Πηγές

Ιστοσελίδες:

Ecosystem Earth

Οικοσύστημα

The sea turtle song

Εικόνες για την καρέττα καρέττα

Βίντεο εθελοντισμού

Εικόνες για το Τζίνι

Αρχέλων

Εικόνες για την 2η Ομάδα (Θορυβούληδες)

Αυτοκίνητο και ηχορύπανση

Προστασία χελώνας

Εικόνες από Flickr.com για την καρέττα καρέττα

Βιβλία:

Καραγκούνη Α., Εγώ η χελώνα καρέττα-καρέττα, εκδ. οικ. Ακρίτας Παιδικά, Αθήνα:1996

Κρεμέζη-Μαργαριτούλη Α., Καρέττα, εκδ. οικ. Ερευνητές, Αθήνα:1995

Bernard de Wetter, Ζώα που χρειάζονται την προστασία μας, εκδ. οικ. Σαββάλας, Αθήνα:2006

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License