Η απρόσμενη συνάντηση της Βέτας...
τζίνι.jpg
τζίνι2.jpg

Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές Δευτέρας και Τετάρτης τάξης Δημοτικού. Το γνωστικό αντικείμενο που εμπλέκεται στη διδακτική αυτή προσέγγιση είναι η εξαφάνιση της θαλάσσιας χελώνας, που αναφέρεται στο σχολικό εγχειρίδιο της Γλώσσας της Β΄Δημοτικού και της Μελέτης Περιβάλλοντος της Δ΄τάξης. Σκοπός της εργασίας είναι να προσφέρει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος το οποίο πραγματεύεται, αξιοποιώντας το περιβάλλον ΠΥΘΕΑΣ WikiQuESD βασισμένο σε κοινωνικο-εποικοδομιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License